HİSARCIKLIOĞLU'NDA REHBERLİK

Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir.
Rehberlik, kendini anlaması, ev okul ve topluma en iyi uyum yaparken kendi kendini yönetebilmesi için, bireylere yardım etme sürecidir.
Rehberlik, kendini ve kendi dünyasını anlaması için bireye yardım etme sürecidir.
En geniş anlamda rehberlik, bir insanın başka bir insana ya da gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yolları bulabilmeleri için yapılan yardımlardır.
Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, onun çeşitli seçenekleri tanımada ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.
 
Okullarımızda Yürütülen Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları;
Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,
Gelişimine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine,
Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine,
Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.
 
Rehberlik Servisinde Yapılan Çalışmalar
- Öğrenci Görüşmeleri
- Veli Görüşmeleri
- Öğretmen Görüşmeleri
- Seminerler
- Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
- Danışman Öğretmenlik Uygulaması
- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Çalışmaları
 

Öğrenci Görüşmeleri

Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.
Bireysel görüşmeler;
- Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla,
- Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.
 
Veli Görüşmeleri
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
- Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.
 
Öğretmen Görüşmeleri
Rehberlik Servisi, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.
 
Seminerler
Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
 
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,”Plan Yapma” ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
 
Danışman Öğretmenlik Uygulaması
Okulumuzda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri süreç içinde daha aktif hale getirmek için lise öğrencilerine yönelik "danışman öğretmenlik sistemi” uygulanmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin tercih ettikleri bir öğretmen danışman olarak belirlenir ve yıl sonuna kadar öğrenci takibi sağlanır.Bu projenin uygulanması ile Danışman Öğretmen;
- Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,
- Öğrencilerin kendi öğrenme stiline uygun yöntemini belirleyerek okul başarısını arttırmayı,
- Öğrencilerin TYT-AYT çalışmalarını düzenli takip etmeyi,
- Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,
- Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,
- Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,
- Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,
- Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlamayı,
- Öğrenci-veli-öğretmen-yönetim ilişkisini güçlendirmeyi,
- Öğrencilerin TYT-AYT'de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için çalışmalarda bulunur.
 
Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?
- Her öğrenci için öğretmenler bir dosya oluşturur.
- Öğrenci ile yapılacak görüşmelerin hangi sıklıkla ve hangi günlerde yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir. (En az iki haftada bir kez olmak üzere)
- Görüşmeler 10-15 dakikadır.
- Öğrenci ile haftalık ve aylık nasıl bir program uygulanacağı belirlenir.
- Öğrencinin program çerçevesinde çalışıp çalışmadığı takip edilir.
- Öğrencinin devamsızlık durumu takip edilir.
- Ailenin bilgisi ve koordinasyonu önemlidir. Ayda bir kez olmak üzere aileler aranarak bilgi paylaşımında bulunulur.
- Yapılan çalışmalar aylık olarak okul idaresine sunulur.
- Rehberlik servisi ile aylık görüşmelerde bulunarak öğrencilerin durumu ve gelişimi değerlendirilir.
- Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular “kaygı ve stres yüksek düzeyde ise” rehber öğretmene yönlendirilir.